Inner leadership

Waarheid die van binnenuit komt ongeacht de omstandigheden

Truth that comes from within no matter the circumstances

Wat is schoonheid, liefde, kracht, waarheid? Je weet dat je het herkent of voelt als je het tegen komt, maar wat is het precies? Het komt van binnenuit. Je zult moeite hebben om het wetenschappelijk te definiëren, zodat het voor iedereen geldt. Je kan het ook niet nadoen zonder dat het zijn authenticiteit verliest. Als je de bron niet kent, wordt het nep. Een uniek schilderij is een prachtige metafoor voor wat ik bedoel. Dat is een beeld dat van binnenuit komt. Direct vanuit de bron en anderen kunnen er op resoneren. Erdoor geraakt worden. Maar kunnen dan vaak niet helemaal verklaren waarom het hen zo raakt. Dit is de wereld van dat onveranderlijke deel van jouw ziel waar iedereen “min of meer” naar op zoek is. De een meer dan de ander. Hoe meer je zoekt hoe meer je jouw ware zelf zult leren kennen. Als je niet zoekt, vind je het ook niet.

Vederlicht van Ellen Dekker

Stel je voor dat je vanuit dat onveranderlijke deel van jou kunt leven? Jouw essentie! Nooit meer alleen. Angst is er alleen nog om je te helpen. je te waarschuwen. Geen gebrek meer, want je weet dat het leven je alles biedt dat je nodig hebt. Een stralend en vredig hart, want je komt eindelijk thuis. Het leven hoeft geen strijd meer te zijn. Het verloopt moeiteloos. Het ploeteren is voorbij.

What is beauty, love, strength, truth? You know you recognize it or feel it when you come across it, but what exactly is it? It comes from within. You will struggle to define it scientifically so that it applies to everyone. You can’t imitate it without it losing its authenticity. If you don’t know the source, it will be fake. A unique painting is a wonderful metaphor for what I mean. That is an image that comes from within. Directly from the source and others can resonate to it. Being touched by it. But others often cannot fully explain why it affects them so much. This is the world of that unchanging part of your soul that everyone is “more or less” looking for. One more than the other. The more you search the more you will get to know your true self. If you don’t look for it, you won’t find it.

Imagine being able to live from within that unchanging part of your soul? Your essence! Never alone, fear is only there to help you. to warn you. No more lack, because you know that life offers you everything you need. A radiant and peaceful heart, for you are finally coming home. Life doesn’t have to be a struggle anymore. It becomes effortless. The toil is over.

Mensen die beweren dat ze op een dag een “flits” zagen en daarna verlicht raakten, hebben het mis. Ze zijn in feite op een zachte manier door hun rechterhersenhelft uit hun comfort zone (linker hersenhelft) gedrukt. Je krijgt te zien wat waar is en wat jij werkelijk bent. Dat stimuleert je om die diepere waarheid te willen blijven beleven en dat helpt je weer om alles dat die wens in de weg staat, los te laten.

Die “flits” wil dus alleen maar zeggen dat de zoektocht begonnen is. Je denkt dat je er al bent en vervolgens ontdek je dat je nog moet gaan beginnen. Dat kan heel frusterend zijn. Shortcuts bestaan niet. Iedereen is geboren met dat “volmaakte” in zich. Die “flits” is niets bijzonders. Je ziet alleen maar wat je al was voordat je geboren werd en ook nu bent.

People who claim that one day they saw a “flash” and then became enlightened. Are wrong. They are in fact pushed out of their comfort zone in a gentle way. You become aware of the Truth. That enhances your will to receive and in turn helps you to let go of everything that stands in the way of that wish. The “flash” only means that the search has begun. You think you’re already there and then you discover that the quest has yet to begin. That can be very frustrating. Shortcuts do not exist. Everyone is born with that “perfect part” in them. That “flash” is nothing special. You only see what you were before you were born and still are.

Naast de relaties met mijn vrouw en kinderen, heb ik mijn hele leven lang het meest geïnvesteerd in “mijn relatie met” dat deel van mij dat nooit verandert. Toen ik 6 was bestond het al en nu ik 64 jaar ben, is het er nog steeds precies zo. Dat deel is mijn ware ik. Altijd al geweest. Mijn persoonlijkheid verandert afhankelijk van de omstandigheden waarin ik leef. Dat zie ik nu niet meer als mijn ware ik. Dit lijkt simpel, maar ik verzeker je dat er een “hele” wereld achter zit.

Besides the relationships with my wife and children, all my life I have invested most in “my relationship with” that part of me that never changes. It already existed when I was 6 and now that I am 64 years old, it is still there exactly the same. Now I can say that this is my real me. Always has been. My personality changes depending on the circumstances in which I live. I no longer see that as my true self. This seems simple, but I assure you there are many worlds behind it.

Graag deel ik mijn zoektocht met een ieder. Niet zo lang geleden zei een jong iemand: “Er staan wel mooie verhalen op jouw website, maar je zou het meer moeten structureren zodat het meer toegankelijk wordt”. Ik doe dat bewust niet. Ik kan je al vast verklappen dat gemakzucht en de zogenaamd toegankelijke structuren van ons menselijke brein niet behulpzaam zullen zijn in jouw zoektocht. Zie deze website maar als een “vide grenier”. Als een marktkraam met allerlei verschillende “misschien wel waardevolle” spulletjes die van zolder zijn gehaald, waarin je lekker kan rondstruinen.

I would like to share my search with everyone. Not so long ago a young person said: “There are nice stories on your website, but you should structure it more so that it becomes more accessible”. I consciously don’t. I can already tell you that laziness and the supposedly accessible structures of our mind will not be helpful in your search. Think of this website as a “vide grenier”. Like a shop with all kinds of “perhaps valuable” items that have been removed from the attic, in which you can stroll around.